Bánh trung thu Givral

Bảng giá Bánh trung thu Givral 2022

Bảng giá Bánh trung thu Givral 300g 2022

Mã BánhBánh trung thu Givral 300gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
XXThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)300gLiên hệ
AAThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)300gLiên hệ
XAThập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)300gLiên hệ
XBThập Cẩm Gà Quay (2 trứng)300gLiên hệ
XCThập Cẩm (2 trứng)300gLiên hệ
X6Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)300gLiên hệ
X1Hạt Sen (2 trứng)300gLiên hệ
X2Đậu Xanh (2 trứng)300gLiên hệ
XDĐậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)300gLiên hệ
X5Mè Đen (2 trứng)300gLiên hệ
X4Trà Xanh (2 trứng)300gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu Givral 250g 2022

Mã BánhBánh trung thu Givral 250gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
4AThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)250gLiên hệ
6AThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)250gLiên hệ
2AThập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)250gLiên hệ
8AThập Cẩm Gà Quay (2 trứng)250gLiên hệ
3AThập Cẩm (2 trứng)250gLiên hệ
17AThập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)250gLiên hệ
5AHạt Sen (2 trứng)250gLiên hệ
7AĐậu Xanh (2 trứng)250gLiên hệ
9AĐậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)250gLiên hệ
10ADừa Hạt Dưa (2 trứng)250gLiên hệ
11AKhoa Môn Hạt Sen (2 trứng)250gLiên hệ
15AMè Đen (2 trứng)250gLiên hệ
16ATrà Xanh (2 trứng)250gLiên hệ
18AĐậu Phộng (2 trứng)250gLiên hệ
19ACà Phê (2 trứng)250gLiên hệ
20AĐậu Đen (2 trứng)250gLiên hệ
23ACốm Đậu Xanh (2 trứng)250gLiên hệ
24AThơm (Dứa) Đậu Xanh (2 trứng)250gLiên hệ
25AGấc Đậu Xanh (2 trứng)250gLiên hệ
12AĐậu Xanh Chay250gLiên hệ
13AHạt Sen Chay250gLiên hệ
14AĐậu Đen Chay250gLiên hệ
26AKhoai Môn Chay250gLiên hệ
A11Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)250gLiên hệ
A12Dẻo Hạt Sen (0 trứng)250gLiên hệ
A14Dẻo Trà Xanh (0 trứng)250gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu Givral 200g 2022

Mã BánhBánh trung thu Givral 200gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
4BThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 trứng)200gLiên hệ
6BThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 trứng)200gLiên hệ
2BThập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 trứng)200gLiên hệ
8BThập Cẩm Gà Quay (2 trứng)200gLiên hệ
3BThập Cẩm (2 trứng)200gLiên hệ
17BThập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng)200gLiên hệ
5BHạt Sen (2 trứng)200gLiên hệ
7BĐậu Xanh (2 trứng)200gLiên hệ
9BĐậu Xanh Sầu Riêng (2 trứng)200gLiên hệ
10BDừa Hạt Dưa (2 trứng)200gLiên hệ
11BKhoa Môn Hạt Sen (2 trứng)200gLiên hệ
15BMè Đen (2 trứng)200gLiên hệ
16BTrà Xanh (2 trứng)200gLiên hệ
18BĐậu Phộng (2 trứng)200gLiên hệ
19BCà Phê (2 trứng)200gLiên hệ
20BĐậu Đen (2 trứng)200gLiên hệ
23BCốm Đậu Xanh (2 trứng)200gLiên hệ
24BThơm (Dứa) Đậu Xanh (2 trứng)200gLiên hệ
25BGấc Đậu Xanh (2 trứng)200gLiên hệ
12BĐậu Xanh Chay200gLiên hệ
13BHạt Sen Chay200gLiên hệ
14BĐậu Đen Chay200gLiên hệ
26BKhoai Môn Chay200gLiên hệ
21BBlueberry Hạt Sen (0 trứng)200gLiên hệ
22BRaspberry Hạt Sen (0 trứng)200gLiên hệ
B11Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)200gLiên hệ
B12Dẻo Hạt Sen (0 trứng)200gLiên hệ
B14Dẻo Trà Xanh (0 trứng)200gLiên hệ

Bảng giá Bánh trung thu Givral 150g 2022

Mã BánhBánh trung thu Givral 150gTrọng lượngGiá bán (VNĐ)
4DThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (1 trứng)150gLiên hệ
6DThập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 trứng)150gLiên hệ
2DThập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 trứng)150gLiên hệ
8DThập Cẩm Gà Quay (1 trứng)150gLiên hệ
3DThập Cẩm (1 trứng)150gLiên hệ
17DThập Cẩm Ngũ Nhân (1 trứng)150gLiên hệ
5DHạt Sen (1 trứng)150gLiên hệ
7DĐậu Xanh (1 trứng)150gLiên hệ
9DĐậu Xanh Sầu Riêng (1 trứng)150gLiên hệ
10DDừa Hạt Dưa (1 trứng)150gLiên hệ
11DKhoa Môn Hạt Sen (1 trứng)150gLiên hệ
15DMè Đen (1 trứng)150gLiên hệ
16DTrà Xanh (1 trứng)150gLiên hệ
18DĐậu Phộng (1 trứng)150gLiên hệ
19DCà Phê (1 trứng)150gLiên hệ
20DĐậu Đen (1 trứng)150gLiên hệ
23DCốm Đậu Xanh (1 trứng)150gLiên hệ
24DThơm (Dứa) Đậu Xanh (1 trứng)150gLiên hệ
25DGấc Đậu Xanh (1 trứng)150gLiên hệ
12DĐậu Xanh Chay150gLiên hệ
13DHạt Sen Chay150gLiên hệ
14DĐậu Đen Chay150gLiên hệ
26DKhoai Môn Chay150gLiên hệ
21DBlueberry Hạt Sen (0 trứng)150gLiên hệ
22DRaspberry Hạt Sen (0 trứng)150gLiên hệ
D11Dẻo Đậu Xanh (0 trứng)150gLiên hệ
D12Dẻo Hạt Sen (0 trứng)150gLiên hệ
D14Dẻo Trà Xanh (0 trứng)150gLiên hệ